Соопштенија

Исправка на објава бр.1 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

 ИСПРАВКА НА ОБЈАВА број 1

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

             Во Објавата број 1 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес, објавена во дневните весници Нова Македонија и Вечер од 27-28.07.2019 година и во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно член 56 од Законот за градежно земјиште (''Службен весник на РМ'' бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), се вршат следните исправки:

 Во табеларен преглед бр. 1, се додава нова колона- Класа на намена на градежната парцела, со што табеларниот преглед бр. 1 изгледа вака: 

Реден број

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела (КО Мамутчево)

 

Класа на намена на градежната парцела

Површина на градежна парцела

Површина за градење

Процент на изграденост

Коефициент на искористеност

Висина до венец

Катност

Вкупно изградена површина

Банкарска гаранција за сериозност на понудата

 

1

 

1.01.3

дел од КП бр. 1516/5, дел од КП бр. 1537/2

 

Г2-лесна и незагадувачка индустрија

 

21 053 м2

 

12 632 м2

 

60

 

1,14

во зависност од технолошкиот процес

 

П+2+Пк

 

24 000 м2

 

1 284 233,00 денари

 

2

 

1.01.5

 

дел од КП бр.1516/5

Г2-лесна и незагадувачка индустрија

 

104 285 м2

 

82 571 м2

 

60

 

1,14

во зависност од технолошкиот процес

 

П+2+Пк

 

118 895 м2

 

6 361 385,00 денари

 

3

 

1.01.6

 

дел од КП бр.1516/5

Г2-лесна и незагадувачка индустрија

 

8 124 м2

 

4 929 м2

 

61

 

1,14

во зависност од технолошкиот процес

 

П+2+Пк

 

9 261 м2

 

495 564,00 денари

Во табеларен преглед бр. 2, се додава нова колона- Класа на намена на градежната парцела, со што табеларниот преглед бр. 2 изгледа вака: 

Реден број

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела (КО Башино село-вон г.р.)

Класа на намена на градежната парцела

Површина на градежна парцела

Површина за градење

Максимална височина на градење

Катност

Максимална бруто развиена површина

Банкарска гаранција за сериозност на понудата

1

1.1

КП бр. 108/39

Б5-Хотелски комплекси со компатибилна класа на намена Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, Д1, Д2 и Д3

10 659 м2

4 779 м2

13,60 м

П+3

19 115 м2

3 016 497,00 денари

Во табеларен преглед бр. 3, се додава нова колона- Класа на намена на градежната парцела, со што табеларниот преглед бр. 3 изгледа вака: 

Реден број

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела

 

Класа на намена на градежната парцела

Површина на градежна парцела

Површина за градење

Процент на изграденост

Коефициент на искористеност

Висина до венец

Катност

Вкупно изградена површина

Банкарска гаранција за сериозност на понудата

 

1

 

1.14

КП бр. 493/9, КО Новачани

А4-времено сместување со компатибилна класа на намена Б1, Б3, В2 и Д3

 

740 м2

 

244,60 м2

 

32,99

 

0,66

 

7.00 м

 

П+1

 

489,20 м2

 

209 420,00 денари

 

2

1.15

КП бр. 493/9, КО Новачани

А4-времено сместување со компатибилна класа на намена Б1, Б3, В2 и Д3

 

603 м2

 

261,79 м2

 

43,42

 

0,87

 

7.00 м

 

П+1

 

523,58 м2

 

170 649,00 денари

 

3

1.16

КП бр. 493/9, КО Новачани

А4-времено сместување со компатибилна класа на намена Б1, Б3, В2 и Д3

 

910 м2

 

217,51 м2

 

23,91

 

0,48

 

7.00 м

 

П+1

 

435,02 м2

 

257 530,00 денари

 

4

1.17

КП бр. 493/9, КО Новачани

А4-времено сместување со компатибилна класа на намена Б1, Б3, В2 и Д3

 

695 м2

 

242,51 м2

 

34,90

 

0.70

 

7.00 м

 

П+1

 

485,02 м2

 

196 685,00 денари

 

5

1.18

КП бр. 493/9, КО Новачани

А4-времено сместување со компатибилна класа на намена Б1, Б3, В2 и Д3

 

685 м2

 

187,02 м2

 

27,28

 

0,55

 

7.00 м

 

П+1

 

374, 04 м2

 

193 855,00 денари

 

6

1.19

КП бр. 493/9, КО Новачани

А4-времено сместување со компатибилна класа на намена Б1, Б3, В2 и Д3

 

1059 м2

 

184,93 м2

 

17,44

 

0,35

 

7.00 м

 

П+1

 

369,86 м2

 

299 697,00 денари

 

7

1.21

КП бр. 493/9, КО Новачани, КП бр. 18/23, КО Башино село вон гр.

А4-времено сместување со компатибилна класа на намена Б1, Б3, В2 и Д3

 

885 м2

 

182,22 м2

 

20,62

 

0,41

 

7.00 м

 

П+1

 

364,44 м2

 

250 455,00 денари

 Во табеларен преглед бр. 4, се додава нова колона- Класа на намена на градежната парцела, со што табеларниот преглед бр. 4 изгледа вака: 

Реден број

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела

 

Класа на намена на градежната парцела

Површина на градежна парцела

Површина за градење

Висина до венец

Катност

Вкупно изградена површина

Банкарска гаранција за сериозност на понудата

 

1

 

5

КП бр. 20/1 и 789/2, КО Башино село вон гр.

А1-станбени куќи

616 м2

196 м2

 

7.20 м

 

П+1

392 м2

 

37 576,00 денари

 

2

 

6

КП 20/1, 18/1, 789/2, КО Башино село вон гр.

А1-станбени куќи

603 м2

164 м2

 

7.20 м

 

П+1

329 м2

 

36 783,00 денари

 

3

 

34

 

КП 20/1, КО Башино село вон гр

А1-станбени куќи

596 м2

165 м2

 

7.20 м

 

П+1

329 м2

 

36 356,00 денари

Во табеларен преглед бр. 5, се додава нова колона- Класа на намена на градежната парцела, со што табеларниот преглед бр. 5 изгледа вака: 

Реден број

Број на градежна парцела

Број на катастарска парцела (КО Велес)

Класа на намена на градежната парцела

Површина на градежна парцела

Површина за градење

Процент на изграденост

Коефициент на искористеност

Максимална височина на градење

Катност

Максимална бруо развиена површина

Банкарска гаранција за сериозност на понудата

1

4.12

КП бр. 17906

А1-станбени куќи

407 м2

113 м2

 

 

10,40

П+2

338 м2

30 000,00 денари

2

4.4

КП бр. 17897

А1-станбени куќи

381 м2

104 м2

27,3

0,82

10,40

П+2

313 м2

30 000,00 денари

3

4.2

КП бр. 17895

А1-станбени куќи

446 м2

104 м2

23,4

0,70

10,40

П+2

313 м2

30 000,00 денари

            Во делот ПОСТАПКА, во точката 13, по точката на крајот на реченицата се додава нова реченица која гласи: „Најповолниот понудувач е должен заедно со купопродажната цена да уплати и  посебни трошоци  во постапката  во висина од 10% од вредноста  на банкарската гаранција за сериозност на понудата, но не повеќе од 15.000,00 денари.”

            Во делот ПОСТАПКА, во точката 20, по точката на крајот на реченицата се додава нова реченица која гласи: “Неисполнување на обврските, односно по паѓање на купувачот, во задоцнување со исполнување на обврската три месеци последователно, претставува основ отуѓувачот, по три последователни месечни повици за извршување, како доверител со изјава за неисполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршност на договорот, односно да побара наплата на договорената казна што претставува и основ за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не му се враќаат на купувачот.”

            Во делот ПОСТАПКА, по точката 26, се додава нова точка 27, која гласи: “Висината на посебните трошоци во постапката за отуѓување на градежното земјиште изнесуваат 10% од вредноста на банкарската гаранција за сериозност на понудата, но не повеќе од 15.000,00 денари.” 

            Рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање по Табеларен преглед бр.3 , Табеларен преглед бр. 4 и Табеларен преглед бр. 5,  наведен во објавата се продолжува, и тоа:                                                                                                                                    

            Пријавите за учество на електронското јавно наддавање по Табеларен преглед бр.3 можат да се достават до 25.08.2019 година, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk.  

            Пријавите за учество на електронското јавно наддавање по Табеларен преглед бр.4 можат да се достават до 25.08.2019 година, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk.

            Пријавите за учество на електронското јавно наддавање по Табеларен преглед бр.5 можат да се достават до 25.08.2019 година, електронски на следната интернет адреса: www.gradezno-zemjiste.mk

            Датумот на одржување на јавното наддавање за градежните парцели од Табеларен преглед бр.3 , Табеларен преглед бр. 4 и Табеларен преглед бр. 5,  наведен во објавата се менува и изгледа вака: 

            Јавното наддавање по ГП 1.14 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 27.08.2019, во 08:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 1.15 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 27.08.2019, во 09:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 1.16 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 27.08.2019, во 09:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 1.17 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 27.08.2019, во 10:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 1.18 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 27.08.2019, во 10:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 1.19 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 27.08.2019, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 1.21 од Табеларен преглед бр. 3 ќе започне на 27.08.2019, во 11:30 часот и истото ќе трае 15 минути. 

            Јавното наддавање по ГП 5 од Табеларен преглед бр. 4 ќе започне на 27.08.2019, во 12:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 6 од Табеларен преглед бр. 4 ќе започне на 27.08.2019, во 12:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 34 од Табеларен преглед бр. 4 ќе започне на 27.08.2019, во 13:00 часот и истото ќе трае 15 минути. 

            Јавното наддавање по ГП 4.12 од Табеларен преглед бр. 5 ќе започне на 27.08.2019, во 13:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 4.4 од Табеларен преглед бр. 5 ќе започне на 27.08.2019, во 14:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

            Јавното наддавање по ГП 4.2 од Табеларен преглед бр. 5 ќе започне на 27.08.2019, во 14:30 часот и истото ќе трае 15 минути. 

            Останатите податоци остануваат непроменети.

Oваа објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Велес, www.veles.gov.mk.