Соопштенија

Исправка на одлука за неспроведување на стратегиска оцена бр.08-5506/4

ИСПРАВКА

Во Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена бр.08-5506/4 од 19.11.2018 година, донесена од страна на Градоначалникот на Општина Велес, каде воочена е техничка грешка во став 3 точка 1, не треба да стојат зборовите -„А4-времено сместување,Б1-мали комерцијални и деловни дејности “-, така што истите се бришат.

 Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена бр.08-5506/4 од 19.11.2018 година во се понатаму останува иста.


Исправка на одлука